Władze spółki

Władze spółki


Zarząd:

Sch

Sanjeev Choudhary – Prezes Zarządu


Sanjeev Choudhary jest współzałożycielem, największym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Medinice S.A. Odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny spółki. Funkcję Prezesa Zarządu pełni również w spółkach zależnych Medinice S.A.: Medi Ventures Sp. z o.o., Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobył dyplom magistra inżyniera na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ponadto, posiada tytuł magistra studiów MBA. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego organizowane przez Ashridge Business School oraz kursy z dziedziny strategii korporacyjnej i M&A takich instytucji jak: INSEAD i Centre for Creative Leadership. Posiada 22-letnie doświadczenie w projektach M&A, wycenach projektów i spółek. Zasiadał w Radach Nadzorczych i Zarządach firm polskich i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. Przez wiele lat był Dyrektorem w skandynawskiej firmie Orkla Media Group. Pracował również m.in. w : Hugin Group, IMF Group.

AD

Arkadiusz Dorynek - Wiceprezes ds. Finansowych


Dyrektor finansowy z blisko 20-letnim doświadczeniem. W trakcie kariery zawodowej pracował jako dyrektor finansowy m.in. w: Multimedia Polska, Nordisk Polska i Platige Image, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu. Zasiadał też w radach nadzorczych m.in.: Polfa Kutno, Biawar i Unipak. Ponadto był analitykiem ds. inwestycji w Enterprise Investors i dyrektorem ds. inwestycji w EVL Poland. Laureat konkursu Dyrektor Finansowy roku 2012 w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i studiów MBA z finansów na Indiana University.

Rada Nadzorcza:

Joanna Bogdańska

Joanna Bogdańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w szczególności prawie sektorów regulowanych. Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych, branżą energetyczną oraz sektorem obronnym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji, sporządzania opinii prawnych, sporządzania projektów umów jak również ich negocjowania. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence. Zajmuje się wdrażaniem procedur compliance – rozwiązań, które pozwalają zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradza w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.
Tadeusz Wesołowski

dr Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie zawodowe związane sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Neuca S.A. – lidera na rynku dystrybucji farmaceutyków w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych kilku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Bartosz Foroncewicz

dr Bartosz Foroncewicz


Doktor nauk medycznych. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1997 r. pracownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastępca ordynatora w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizacje z Transplantologii Klinicznej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 2002 r. zdobył stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 tytuł doktora habilitowanego.
Bogdan Szymanowski

Bogdan Szymanowski


Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Dyrektor zarządzający firmy AVA Group, która jest częścią grupy Enterex International Limited, spółki notowanej na Taiwan Stock Exchange Taipei i jednego z największych na świecie producentów chłodnic i kondensorów.
Wojciech Wróblewski

Wojciech Wróblewski


Ukończył studia socjologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były ambasadorem RP w Estonii oraz radcą ambasady RP na Litwie. Były doradca ds. strategii w PKN Orlen. W latach 2009-2016 zasiadał w Radzie Fundacji PZU. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in.: PZU Ukraina, Balta, Lietuvos Draudimas.
a

Agnieszka Rosińska


Partner i członek zarządu C&R Auditors Sp. z o.o. od 2000 r. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1999 r. uzyskała kwalifikacje biegłego rewidenta, członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zarejestrowana pod numerem 9267. W latach 1993-1999 zatrudniona w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. początkowo w Dziale Usług Księgowych, następnie w Dziale Audytu. Ostatnie zajmowane stanowisko Menadżer w Dziale Audytu. Agnieszka Rosińska ma za sobą dwudziestosiedmioletnią praktyką zawodową jako księgowa oraz audytor – biegły rewident; posiada doświadczenie w realizacji badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego, produkcyjnych, dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) oraz usługowych. Kierowała lub brała udział w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych krajowych spółek prawa handlowego, w tym notowanych na rynku NewConnect, podmiotów zależnych zagranicznych grup kapitałowych, ale również przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń i partii politycznych. Posiada doświadczenie w przekształcaniu spółek, projektach due diligence, usługach doradczych w zakresie księgowości oraz podatków. W ramach doskonalenia zawodowego Agnieszka Rosińska uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących finansów, rachunkowości i podatków, w szkoleniach organizowanych za granicą. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości publikowanych w wydawnictwie Infor.