Rynek MedTech

Rynek MedTech


Globalna epidemia chorób sercowo-naczyniowych
Medinice działa na rynku MedTech w segmencie technologii kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Ze względu na zachodzące zmiany w strukturze wiekowej populacji oraz utrzymujący się trend starzenia się społeczeństw prognozowany jest dalszy dynamiczny wzrost tego technologii medycznych.

Społeczeństwo w krajach rozwijających się coraz bardziej się starzeje. Proces ten prowadzi do zwiększenia wydatków zdrowotnych oraz generuje zapotrzebowanie na technologie i urządzenia medyczne, które do tej pory zdawały się być niszowe. Obecnie w Unii
Europejskiej mieszka łącznie 511,4 mln osób, z czego odsetek Europejczyków w wieku powyżej 65. roku życia wynosi 17,14%

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią serca. Według szacunków New American Heart Association na świecie 33 mln osób cierpi z powodu migotania przedsionków. Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia migotania przedsionków jest ablacja, która polega na zniszczeniu poprzez wypalanie lub zamrażanie miejsca w sercu
wytwarzającego zaburzenia rytmu.

Na rynkach amerykańskim i europejskim wykonuje się rocznie blisko 400 tys. zabiegów ablacji, z czego prawie blisko 160 tys. to ablacje dotyczące migotania przedsionków. Odsetek ten cały czas się zwiększa. Roczne tempo wzrostu wykonywanych ablacji wynosi około 9%, a ablacji dotyczących migotania przedsionków prawie 16%. Całkowita liczba implantacji
urządzeń medycznych w leczeniu migotania przedsionków wynosi około 1,33 mln rocznie, z czego blisko 800 tys. przypada na Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone.

Bardzo dobre perspektywy wzrostu rynku MedTech
Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Według Institute for Health Metrics and Evaluation  w 2016 r. choroby sercowo-naczyniowe odpowiadały za 32,3% wszystkich zgonów na świecie. W Polsce również odpowiadają za wysoki udział wszystkich zgonów. W okresie od 1990 r. do 2013 r. udział zgonów spowodowanych
chorobami układu krążenia na świecie wzrósł o 41%.

Na podstawie prognoz globalny rynek chorób układu krążenia w 2022 roku osiągnie wartość 146,4 mld USD, wzrastając średniorocznie o blisko 2%. Rynek tylko trzech schorzeń – niewydolności serca, zawałów serca i ostrych zespół wieńcowy – do 2019 roku osiągnie wartość aż 18,2 mld USD. Z powodu starzenia się społeczeństwa popyt na powyższe
kardiologiczne usługi medyczne będzie rósł. Kardiologia jest drugim co do wielkości segmentem globalnego rynku MedTech. Według prognoz rynkowych w najbliższych latach segment ten będzie rósł średniorocznie o 5,7 %. W 2022 r. jego wartość sięgnie 62,3 mld USD.

Prognozowana struktura oraz wzrost globalnego rynku MedTech.

Wewnątrz okręgów podano prognozowaną wartość rynku w 2022 r. w mld USD.

Źródło: Raport Evaluate Ltd.