Fundusze unijne

Firma Medinice S.A. realizuje swoje projekty również przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z poniższego linka dowiedziesz się które projekty realizujemy w ramach jakich programów oraz działań, jakie są ich cele i planowane efekty oraz całościowy budżet wraz z wysokością dofinansowania.

POIR poddziałanie 2.3.4

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji Kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania”.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii) Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Izrael, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 1.1.1

Firma Medinice S.A. realizuje projekt „MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego” w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Tytuł projektu: „MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego”

Łączna wartość projektu wynosi 4 731 379,33 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 2 775 140,00 PLN

Data realizacji projektu: 01/04/2018 r. – 31/09/2023

POIR poddziałanie 1.1.1

MEDINICE spółka akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „EP Bioptom–Elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endomiokardialnej biopsji”

EP Bioptom to elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowana mapowaniem elektroanatomicznym 3D. Biopsja jest badaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych w mikroskopie elektronowym. Wprowadzenie systemów do mapowania elektroanatomicznego 3D (3D-EAM) spowodowało możliwość tworzenia trójwymiarowych map potencjałowych pozwalających na określanie obszarów serca o patologicznej funkcji elektrycznej.

Systemy EAM pozwalają na tworzenie 3D-EAM z mapą potencjałową odwzorowującą obszary strefy granicznej, blizny i zdrowego mięśnia serca. Dodatkowo mapowanie 3D pozwala na określenie układu przewodzenia i okolicy zastawek, co redukuje ryzyko wykonania biopsji z okolicy układu przewodzenia/aparatu zastawkowego i wystąpienia związanych z tym powikłań. Odpowiednie zastosowanie tej technologii pozwala m.in. na dokładne określenie lokacji źródła arytmii, określenie geometrii komory serca w 3D, wyznaczenie obszarów zainteresowania anatomicznego oraz na manipulację cewnikiem i pozycjonowanie bez promieniowania RTG. Systemy do 3D-EAM ułatwiają mapowanie oraz zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu zabiegu, w szczególności w skomplikowanych arytmiach serca oraz w przypadku nietypowych anatomii serca.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu w skali świata – wielofunkcyjnej elektrofizjologicznej elektrody diagnostycznej do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D.

Wartość projektu

Wydatki ogółem: 5 374 650,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 5 374 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 143 435,00 PLN

POIR poddziałanie 1.3.1

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

Tytuł projektu: „Fundusz MediAlfa”

Celem projektu jest utworzenie funduszu inwestycyjnego, który będzie pozyskiwał i rozwijał nowe pomysły biznesowe na etapie Proof of Principle i Proof of Concept w szczególności z obszaru medtech i life science.

Łączna wartość projektu wynosi 12 500 000,00 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 10 000 000,00 PLN

POIR poddziałanie 2.3.4

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Izrael, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 2.3.4

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do przezskórnej małoinwazyjnej kaniulacji żyły głównej”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Izrael, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 852,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 800,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIG poddziałanie 5.4.1

W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na dwa innowacyjne projekty w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Poddziałanie 5.4.1 – Zarządzanie Własnością Intelektualną.