EU funds

Medinice S.A. company also implements its projects with co-financing from European Funds under the Smart Growth Operational Program and the Innovative Economy Operational Program. From the link below you will find out which projects we implement under which programs and activities, their goals and planned effects, as well as the overall budget and the amount of funding.

POIR poddziałanie 2.3.4

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Project title: Obtaining international patent protection for the invention “Cryoapplicator for minimally invasive cardiac ablation with an active defrosting system.”

The aim of the project is to obtain industrial property protection in the form of a patent for the Invention in the territory of: i) Netherlands ii) Germany iii) France iv) Swiss v) India vi) Canada vii) USA viii) Izrael, ix) China x) Japan xi) Korea, and preparation of the commercialization process of the Invention.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

The total budget of the project is PLN 680,752.00, and its co-financing from EU funds is PLN 283,750.00

Project implementation period: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 2.3.4

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Project title: Obtaining international patent protection for the invention “Cryoapplicator for minimally invasive cardiac ablation with a functional tip”.

The aim of the project is to obtain industrial property protection in the form of a patent for the Invention in the territory of: i) Netherlands ii) Germany iii) France iv) Swiss v) India vi) Canada vii) USA viii) Izrael, ix) China x) Japan xi) Korea, and preparation of the commercialization process of the Invention.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Project implementation period: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 1.1.1

Medinice S.A. company is implementing the project “MiniMax – the first universal cooled electrode for the ablation of cardiac arrhythmias for navigation and three-dimensional mapping of the heart without X-ray radiation” under Measure 1.1: “R&D projects of enterprises of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund”.

Project title: “MiniMax – the first universal cooled cardiac arrhythmia ablation electrode for navigation and three-dimensional mapping of the heart without X-ray radiation”

Łączna wartość projektu wynosi 4 731 379,33 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 2 995 042,43 PLN

Data realizacji projektu: 01/04/2018 r. – 31/09/2023

POIR poddziałanie 1.1.1

MEDINICE spółka akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „EP Bioptom–Elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endomiokardialnej biopsji”

EP Bioptom to elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowana mapowaniem elektroanatomicznym 3D. Biopsja jest badaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych w mikroskopie elektronowym. Wprowadzenie systemów do mapowania elektroanatomicznego 3D (3D-EAM) spowodowało możliwość tworzenia trójwymiarowych map potencjałowych pozwalających na określanie obszarów serca o patologicznej funkcji elektrycznej.

Systemy EAM pozwalają na tworzenie 3D-EAM z mapą potencjałową odwzorowującą obszary strefy granicznej, blizny i zdrowego mięśnia serca. Dodatkowo mapowanie 3D pozwala na określenie układu przewodzenia i okolicy zastawek, co redukuje ryzyko wykonania biopsji z okolicy układu przewodzenia/aparatu zastawkowego i wystąpienia związanych z tym powikłań. Odpowiednie zastosowanie tej technologii pozwala m.in. na dokładne określenie lokacji źródła arytmii, określenie geometrii komory serca w 3D, wyznaczenie obszarów zainteresowania anatomicznego oraz na manipulację cewnikiem i pozycjonowanie bez promieniowania RTG. Systemy do 3D-EAM ułatwiają mapowanie oraz zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu zabiegu, w szczególności w skomplikowanych arytmiach serca oraz w przypadku nietypowych anatomii serca.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu w skali świata – wielofunkcyjnej elektrofizjologicznej elektrody diagnostycznej do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D.

Wartość projektu

Wydatki ogółem: 5 374 650,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 5 374 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 918 575,00 PLN

POIR poddziałanie 1.3.1

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

Tytuł projektu: „Fundusz MediAlfa”

Celem projektu jest utworzenie funduszu inwestycyjnego, który będzie pozyskiwał i rozwijał nowe pomysły biznesowe na etapie Proof of Principle i Proof of Concept w szczególności z obszaru medtech i life science.

Łączna wartość projektu wynosi 12 500 000,00 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 10 000 000,00 PLN

POIR poddziałanie 2.3.4

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej”

The aim of the project is to obtain industrial property protection in the form of a patent for the Invention in the territory of: i) Netherlands ii) Germany iii)France iv) Swiss v) India vi) Canada vii) USA viii) Izrael, ix) China x) Japan xi) Korea, and preparation of the commercialization process of the Invention.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 2.3.4

Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do przezskórnej małoinwazyjnej kaniulacji żyły głównej”

The aim of the project is to obtain industrial property protection in the form of a patent for the Invention in the territory of: i) Netherlands ii) Germany iii)France iv) Swiss v) India vi) Canada vii) USA viii) Izrael, ix) China x) Japan xi) Korea, and preparation of the commercialization process of the Invention.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 852,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 800,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIG poddziałanie 5.4.1

W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na dwa innowacyjne projekty w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Poddziałanie 5.4.1 – Zarządzanie Własnością Intelektualną.