Struktura grupy

Struktura grupy

 

W skład Grupy Kapitałowej Medinice S.A. wchodzą następujące podmioty:

  1. Medinice S.A. – podmiot dominujący,
  2. Medinice B+R Sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.,
  3. Medidata Sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.,
  4. Medi Ventures sp. z o.o., będąca 98% spółką zależną Medinice S.A., w tym Medi Ventures
    sp. z o.o. ASI sp. k. będąca w 100% spółką zależną Medi Ventures sp. z o.o., której  komplementariuszem jest Medi Ventures sp. z o. o., a komandytariuszem Medinice B+R sp. z o.o.,
  5. Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. , będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.
  6. Cardiona Sp. z o.o. (Medinice S.A. posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym). Cardiona Sp. z o.o. która została powołana w celu realizacji projekt pn. ExtraCardiac Autonomic Nerve Stimulation (ECANS)
  7. PacePress Inc. to spółka powołana przez Medinice S.A. w celu uzyskania amerykańskiej certyfikacji FDA i komercjalizacji w Stanach Zjednoczonych produktu PacePress. Medinice S.A. posiada 60% udziału w kapitale zakładowym PacePress Inc, natomiast Amerykańscy Partnerzy 40%

Spółka Medi Ventures sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako Zewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi – identyfikator krajowy: PLZASI00057).

Spółka Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako Wewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi – identyfikator krajowy: PLZASI00040).

Konsolidacji podlegają następujące jednostki: Medinice S.A., Medinice B+R sp. z o.o. oraz Medidata sp. z o.o. Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Medinice S.A. z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 Ustawy o rachunkowości (nieistotność danych finansowych) nie podlegają konsolidacji.