Struktura akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu


Akcjonariusz
Liczba akcji
% udział w kapitale własnym
% udział w ogólnej liczbie głosów
Sanjeev Choudhary
1 502 985
24,27
24,27
Piotr Suwalski
472 708
7,63
7,63
Sebastian Stec
444 102
7,17
7,17
Pozostali Akcjonariusze (<5%)
3 771 980
60,92
60,92
Łącznie
6 191 775
100%
100%