Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Medinice dąży do zapewnienia wysokiej jakości życia poprzez inteligentny i przyjazny dla pacjenta proces leczenia. Naszym celem jest stworzenia największej w Polsce platformy łączącej świat nauki z światem biznesu, która w efekcie przyczyni się do wzrostu znaczenia polskiego rynku MedTech oraz podniesienia standardów leczenia na świecie. W swojej strategii skupiamy się na trzech głównych obszarach działalności:

Rozwijanie projektów własnych

Opiera się na potencjale naukowym zespołu Medinice (akcjonariuszami są m.in. profesorowie i doktorzy habilitowani nauk medycznych), w tym również członków Rady Naukowej. Spółka rozwija wynalazki, których autorami są członkowie zespołu. Mają one globalny potencjał rozwoju.

Rozwijanie projektów wspólnie z pomysłodawcą

Medinice dąży do pozyskiwania wynalazków powstałych na bazie wyników prac badawczo-rozwojowych. Po osiągnięciu porozumienia z pomysłodawcą, Medinice odpowiada za biznesową i organizacyjną stronę przedsięwzięcia. Pomysłodawca odpowiada natomiast za dopracowanie koncepcji rozwiązania.

Świadczenia usług doradczych w obszarze komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zespołu, spółka będzie świadczyć usługi dla zewnętrznych podmiotów.

Edukacja

Edukacja

Medinice planuje stworzenie zakrojonego na szeroką skalę programu szkoleniowego skierowanego do ośrodków naukowo-badawczych, placówek o charakterze B+R oraz naukowców i pomysłodawców. Zakres szkolenia obejmuje m.in. zarządzanie własnością intelektualną, harmonogram certyfikacji produktów, zasady komercjalizacji projektów. Celem programu jest zwiększenie świadomości naukowców na temat działań niezbędnych do komercjalizacji projektu oraz uświadomienia, że jest to rozbudowany proces wymagający zaangażowania osób posiadających różnorodne kompetencje. Jednocześnie spółka chce budować wizerunek Medinice, jako podmiotu specjalizującego się w procesie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Badania

Badania

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, a także przyjętym kierunku rozwoju, firma planuje nawiązać bliską współpracę z wybranymi centrami badawczo-rozwojowymi, w których prowadzone były prace nad nowymi prototypami oraz z którymi wspólnie rozwijałby nowe wynalazki. Medinice planuje utworzenie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które skupiłoby się na rozwijaniu własnych produktów oraz świadczeniu usług na rzecz zewnętrznych podmiotów. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozwoli na zdywersyfikowanie źródeł przychodów oraz zwiększenie stabilności finansowej.

Komercjalizacja

Komercjalizacja

Kluczowym źródłem przychodów spółki będzie komercjalizacja rozwiązań. Nasz zespół posiada doświadczenie w wyjściach kapitałowych oraz sprzedaży własności intelektualnej. Spółka nawiązała relacje z wiodącymi globalnymi producentami i dystrybutorami produktów medycznych. Współpraca z wiodącymi graczami pozwoli na wprowadzenie rozwijanych produktów na globalny rynek.

Komercjalizacja rozwijanych przez Medinice projektów nastąpi w drodze jednego z trzech wariantów.

  1. Udzielenie licencji na produkcję i dystrybucję produktu. Wynagrodzenie oparte o udział w przychodach.
  2. Przekazanie pełnych praw do produktu. Jednorazowe wynagrodzenie płatne wraz z zawarciem umowy.
  3. Model pośredni. Połączenie obu wariantów.
Wzrost wartości

Wzrost wartości

Wartość rozwijanych projektów Medinice rośnie wykładniczo. Po pozytywnym ukończeniu każdej fazy badań prawdopodobieństwo wprowadzenia produktu na rynek w branży MedTech znacząco rośnie, co wpływa na wzrost wyceny.