Regulamin Newslettera

Newsletter przygotowany przez Medinice S.A. („Newsletter”) umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji wybranych i opracowanych przez  Medinice S.A. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne, bezpłatne i bezterminowe. W celu świadczenia usługi Newslettera pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie zapisywania się na Newsletter. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są po kliknięciu na linki: „Regulamin Newsletter”.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach („Medinice” albo „Spółka”) informuje, iż przetwarza Pana/Pani dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zawarte poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000443282, nr NIP: 663-186-83-08, nr REGON: 260637552, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 333.688 zł, wpłacony w całości, numer telefonu: tel. +48 725 500 051, e-mail biuro@medinice.pl.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji przez Medinice, także mających charakter marketingowy lub handlowy na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celach analitycznych, przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Spółkę, przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • w celu badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu działalności Medinice, przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług, którymi może być Pani/Pan zainteresowany/a;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Medinice (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 1. Odbiorcy danych przetwarzanych przez Medinice

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmioty powiązane kapitałowo z Medinice;
 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy administracji publicznej);
 • podmioty świadczące usługi:
 1. informatyczne i nowych technologii;
 2. marketingowe, komunikacyjne i analityczne;
 3. prawne.

 

 1. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • marketingu bezpośredniego usług – do upływu czasu, w którym występuje uzasadniony interes Medinice w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • badania satysfakcji ze współpracy z Medinice lub jego usług – do upływu czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi – do upływu czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Medinice przetwarzał Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, aby Medinice je usunął;
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, aby Medinice ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do przechowywania lub podejmowania czynności uzgodnionych z Panem/Panią;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:
 1. sprzeciw dotyczący działalności marketingowej – ma Pani/Pan prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, Medinice zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu;
 2. sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu Medinice zaprzestanie przetwarzania danych w celu lub celach, co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że Medinice wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • przenoszenia danych osobowych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Medinice w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które zostały nam przekazane na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza regulacje wynikające z RODO;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Medinice przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania od Medinice newslettera oraz innych informacji.