Projekty unijne

POIR poddziałanie 1.1.1


Firma Medinice S.A. realizuje projekt „MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego” w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Tytuł projektu: "MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego"

Łączna wartość projektu wynosi 4 731 379,33 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 2 995 042,43 PLN

Data realizacji projektu: 01/04/2018 r. – 31/07/2022

POIR poddziałanie 1.3.1


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo - rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

Tytuł projektu: „Fundusz MediAlfa”

Celem projektu jest utworzenie funduszu inwestycyjnego, który będzie pozyskiwał i rozwijał nowe pomysły biznesowe na etapie Proof of Principle i Proof of Concept w szczególności z obszaru medtech i life science.

Łączna wartość projektu wynosi 25 000 000,00 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 20 000 000,00 PLN

POIR poddziałanie 2.1


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii”

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii.

Planowanym efektem jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii.

Łączny budżet projektu projektu wynosi 14 589 005,40 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 8 116 561,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/01/2018 - 31/12/2020

POIR poddziałanie 2.3.4


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Brazylii, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 2.3.4


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do operacji łuku aorty piersiowej”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Brazylii, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 852,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 800,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIG poddziałanie 5.4.1


W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na dwa innowacyjne projekty w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Poddziałanie 5.4.1 – Zarządzanie Własnością Intelektualną.