Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
Sanjeev Choudhary 1 502 880 44,53
Piotr Suwalski 501 075 14,85
Sebastian Stec 430 769 12,76
Pozostali akcjonariusze 940 618 27,87
Łącznie 3 375 342 100%