Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
Sanjeev Choudhary 1 493 332 44,75
Piotr Suwalski 501 075 15,02
Sebastian Stec 400 000 11,99
Pozostali akcjonariusze 942 473 28,24
Łącznie 3 336 880 100%