Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym % Udział w ogólnej liczbie głosów
Sanjeev Choudhary 1 502 985 34,46 34,46
Piotr Suwalski 514 408 11,79 11,79
Sebastian Stec 444 102 10,18 10,18
Pozostali akcjonariusze
(poniżej < 5%)
1 900 514 43,57 43,57
Łącznie 4 362 009 100% 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanjeev Choudhary – 34,46%

Piotr Suwalski – 11,79%

Sebastian Stec – 10,18%

Pozostali akcjonariusze – 43,57%