Projekty unijne

POIR poddziałanie 1.1.1


Firma Medinice S.A. realizuje projekt „MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego” w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Tytuł projektu: "MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego"

Łączna wartość projektu wynosi 4 731 379,33 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 2 995 042,43 PLN

Data realizacji projektu: 01/04/2018 r. – 31/07/2022

POIR poddziałanie 1.3.1


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo - rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

Tytuł projektu: „Fundusz MediAlfa”

Celem projektu jest utworzenie funduszu inwestycyjnego, który będzie pozyskiwał i rozwijał nowe pomysły biznesowe na etapie Proof of Principle i Proof of Concept w szczególności z obszaru medtech i life science.

Łączna wartość projektu wynosi 25 000 000,00 PLN, a jego dofinansowanie z środków publicznych wynosi 20 000 000,00 PLN

POIR poddziałanie 2.1


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii”

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii.

Planowanym efektem jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii.

Łączny budżet projektu projektu wynosi 14 589 005,40 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 8 116 561,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/01/2018 - 31/12/2018

POIR poddziałanie 2.3.4


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Brazylii, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 2.3.4


Firma Medinice S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Kaniula do operacji łuku aorty piersiowej”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Brazylii, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 852,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 800,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

POIR poddziałanie 3.3.3


Firma Medinice SA realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Medinice SA poprzez realizację usług doradczych na wysokim poziomie oraz internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na nowe rynki oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Planowany efekt: zwiększenie rozpoznawalności marki Medinice SA na rynkach zagranicznych w branży skierowanych do sektora MŚP – w szczególności w zakresie optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem; nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami, dalszy rozwój produktu dzięki specyficznym wymaganiom rynków zagranicznych; wzrost eksportu dzięki nawiązaniu współpracy.

Łączny budżet projektu wynosi 573.918,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 396.610,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01/01/2017 – 31/12/2018.

POIG poddziałanie 5.4.1


W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na dwa innowacyjne projekty w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Poddziałanie 5.4.1 – Zarządzanie Własnością Intelektualną.