Polityka dywidendy

Polityka dywidendy


Spółka planuje wypłatę dywidendy po sprzedaży lub udzieleniu licencji CoolCryo oraz Minimax planowanej na 2022 – 2023 rok.

  • Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy w spółce publicznej, są osoby, na rachunkach których są zapisane akcje w dniu dywidendy (art. 348 § 4 KSH).

  • Data powstania prawa do dywidendy

W myśl art. 347 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, na rachunkach których są zapisane akcje w dniu dywidendy, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, spółka publiczna ma obowiązek poinformowania KDPW najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, o dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy.

Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po ustaleniu uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminu wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty (§ 5 ust. 1 Regulaminu KDPW).

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem KDPW na odpowiedni rachunek posiadacza akcji spółki publicznej prowadzony przez bank lub dom maklerski.

Informacje na temat polityki Spółki w zakresie dywidendy znajdują się w punkcie III.8.

  • Termin przedawnienia prawa do dywidendy

Roszczenie akcjonariusza wobec spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie dziesięciu lat, począwszy od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku spółki do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu spółka może uchylić się od wypłaty dywidendy podnosząc zarzut przedawnienia (art. 118 KC).

  • Wysokość dywidendy

Art. 348 KSH zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wysokości zysku spółki, który może zostać przeznaczony decyzją zwyczajnego walnego zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez zwyczajne walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 KSH). Wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy ustalana jest na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych spółki i może być istotnie różna od wartości wykazywanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, dopóki kapitał zapasowy spółki nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy. Na Datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zapasowy Spółki spełniał określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

Wysokość dywidendy należnej akcjonariuszowi z tytułu posiadania jednej akcji zostaje ustalona w wyniku podzielenia kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy przez liczbę akcji (art. 347 § 2 KSH).

  • Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Zgodnie z art. 349 KSH statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.